Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

woensdag 10 oktober 2007

Informatiecentrum Afsluitdijk 'Op de Dijk'

Sinds juli 2007 heeft de afsluitdijk een informatiecentrum ‘Op de Dijk’. Hier vindt u een expositie over de Afsluitdijk en worden onderwerpen met betrekking tot het huidige en toekomstige waterbeleid gepresenteerd. De expositie schept een beeld van verleden, heden en toekomst.

Om de jeugd ook in de komende herfstvakantie de gelegenheid te geven een bezoek te brengen aan het Kazenmattenmuseum Kornwerderzand en het naastgelegen informatiecentrum van Rijkswaterstaat, zijn beide instellingen in de maand oktober geopend op de gebruikelijke tijden.
k
Wisseltentoonstelling
Gedurende dit jaar zijn er, naast een vaste expositie, wisselende tentoonstellingen georganiseerd. De eerste wisseltentoonstelling heeft als thema de rol van het Ministerie van Oorlog in de besluitvorming rond de Zuiderzeewerken. Deze wisseltentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Kazemattenmuseum. Veel aandacht is besteed aan tijdelijke exposities van de 75-jarige Afsluitdijk en de situatie in de meidagen van 1940. Het museum en Rijkswaterstaat werken gezamenlijk mee aan een educatiepakket voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de groepen 1 en 2 van het VO. Dit houdt in, dat in Friesland 525 scholen gratis de beschikking krijgen over een DVD, een basisboek en een werkboek (in de Friese taal). Vervolgens kunnen ze een bezoek brengen aan het museum en het Informatiecentrum Op de Dijk. In het Museum, dat thans een topjaar beleeft voor wat betreft het bezoekersaantal, is weer een aantal nieuwe zaken te zien en kan de jeugd het spannende spel 'Geheim Agent' spelen.
k
Toekomst
Volgend jaar zal het informatiecentrum vooral de blik op de toekomst richten. De Afsluitdijk is nog steeds in ontwikkeling. Klimaatveranderingen en scherpere veiligheidseisen vragen om dijkversterking en uitbreiding van spuicapaciteit. Om overtollig water ook in de toekomst kwijt te kunnen en de ecologische waarde van het IJsselmeer te versterken, werkt Rijkswaterstaat aan extra spuicapaciteit met vispassage. Ook moet het IJsselmeer in de toekomst een hogere waterstand aankunnen. Na het jubileumjaar zal het Informatiecentrum vooral in het teken staan van deze extra spuicapaciteit met vispassage die Rijkswaterstaat bij de knik in de dijk bij Kornwerderzand ontwikkelt.
k
Tenstlotte is het museum op zoek naar vrijwilligers voor diverse taken. Tel. 0515-542565 of e-mail: 1985kwz@planet.nl De openingstijden van het Informatiecentrum 'Op de Dijk' zijn van mei tot en met oktober op woensdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis. Adres Sluisweg 1A - 8752 TR Kornwerderzand Telefoonnummer 0517-398498.

Geen opmerkingen: