Stadsfotograaf in Friesland Headline Animator

Stadsfotograaf in Friesland

maandag 12 november 2007

Lespakket over Afsluitdijk

Museumvrijwilliger Jappie de Vries, gekleed in een militair uniform uit 1940 overhandigt CdK Nijpels het 1e exmplaar van het Basisboek "Streel troch de see" in het Fries.

Op 28 mei van dit jaar was het 75 jaar geleden, dat de Afsluitdijk werd gedicht.
Ter gelegenheid van dit feit waren er in het afglopen jaar diverse herdenkingen en aktiviteiten op en rondom de "Dijk".
Een werkgroep bestaande uit medewerkers / vrijwilligers van het Zuiderzeemuseum, het Nieuwland Erfgoed Centrum, het Kazemattenmuseum en Rijkswaterstaat kreeg de opdracht om een educatiepakket te ontwikkelen voor de jeugd en wel voor de groepen 7 & 8 van het basisonderwijs en de groepn 1 & 2 van het voortgezet onderwijs.
Dit pakket is thans beschikbaar onder de naam : "Streep door de zee" en bestaat uit een DVD, een Basisboek en een Werkboek.
In 5 hoofdstukken wordt behandeld : De Afsluitdijk : hoe en waarom, De verdwenen wereld, De Aluitdijk als verdediging, De nieuwe wereld en De Afsluitdijk en de toekomst.
Het Kazemattenmuseum was verantwoordelijk voor de inhoud van het hoofdstuk "De Ofslùtdyk as ferdediging", hiervoor werd door een aantal vrijwilligers enkele dagen onderzoek gedaan in het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag.
Het pakket wordt gratis verspreid onder de scholen in het werkgebied van de musea, dit betekent dat in Friesland zo'n 600 scholen de beschikking krijgen over dit materiaal.
De beide boeken worden uitgebracht in het Nederlands, doch het Kazemattenmuseum Kornwerderzand vond het zinvol om deze boeken ook in de Friese taal beschikbaar te stellen.
In samenwerking met het CEDIN te Leeuwarden werd dit gerealiseerd en zal een dezer dagen de verzending aan de scholen plaatsvinden.
Bij de start van de verspreiding was onze Commissaris der Koningin, Ed Nijpels bereid een delegatie van het Kazemattenmuseum te ontvangen en het 1e Friese pakket in ontvangst te nemen.
In zijn dankwoord memoreerde hij, dat in zijn nieuwe functie als voorzitter van de Stuurgroep Afsluitdijk alle informatie daarover van harte welkom is en wenste de scholen een zinvol gebruik van het lespakket.
Het Kazemattenmuseum maakte een uitstekend seizoen door, met ongeveer 14.000 bezoekers.

Geen opmerkingen: